Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Strona w trakcie przebudowy
Za utrudnienia przepraszamy

Leśny Bieg Suszecki

Leśny Bieg Suszecki

Treść

Aktualności 02.06.2021 r.

- dzisiaj zamknięta zostanie możliwość zapisania się do biegu na 5 km. poprzez stronę pomiaryczasu.pl
Osoby które nie zapisały się poprzez stronę pomiaryczasu.pl , mogły zapisać się w dniu biegu tj. 06.06.2021 r. w biurze zawodów w godzinach 12.00-14.30.

- dzisiaj także ostatnia możliwość płatności przelewem i skorzystania z niższej opłaty startowej.


 

REGULAMIN

 

LEŚNY BIEG SUSZECKI

6 czerwca 2021 r. „GWARUŚ” - SUSZEC

 

 1. Celem imprezy jest popularyzacja biegów oraz aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W imprezie biegowej mogą wziąć udział wszyscy chętni w wieku 1 do 100 lat.
 2. Leśny Bieg Suszecki zwany dalej biegiem, organizowany jest przez Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu ul. Szkolna 130A , 43–267 Suszec.
 3. Bieg odbędzie się w dniu 06 czerwca 2021 r. w Suszcu. Ośrodek Rekreacyjny „Gwaruś”.
 4. Zapisy :
  1. Do dystansów 50, 350, 800 i 1600 m w dniu biegu, w biurze zawodów na ośrodku „Gwaruś” od godz. 12.00(do biegów po godzinie 15.00, należy zapisać się najpóźniej 20 min. przed biegiem.).
  2. Do biegu na 5000 m zapisy drogą elektroniczną na stronie www.pomiaryczasu.pl, do dnia 2 czerwca 2021 r. Po tym terminie zapisy w biurze zawodów, do wyczerpania limitu uczestników.
 5. Opłata startowa, terminy wpłat i forma płatność:
  1. Do dystansów 50, 350, 800 i 1600 m - bezpłatnie.
  2. Do biegu na 5000 m - do 2 czerwca 2021 r.- gotówką lub przelewem 20 zł.
  3. od 3 czerwca do 6 czerwca 2021 r. – gotówką 30 zł.

Płatność przelewem – w tytule proszę wpisać „Leśny Bieg Suszecki – imię i nazwisko uczestnika”

Odbiorca: GOS Suszec, nr rachunku: 13 8456 1019 2002 0044 6332 0001

Płatność gotówką – w kasie hali sportowej w Suszcu, ul. Szkolna 130A, Suszec, w godzinach otwarcia obiektu,

w dniu 6 czerwca, w biurze zawodów „Leśnego Biegu Suszeckiego”, Ośrodek „Gwaruś” Suszec.

Biuro zawodów dla „Leśnego Biegu Suszeckiego” na 5000 m. będzie otwarte w godzinach 12.00-14.30.

 

 1. Limit ilości zawodników w biegu na 5000 m. wynosi 150, a o zatwierdzeniu uczestnika na liście decyduje zaksięgowanie wpłaty.
 2. Limit uczestników może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiczną i związaną z nią regulacjami.
 3. Zabezpieczenie medyczne będzie znajdować w punkcie startowym w godz. 14:00 do 16:30.
 4. Sanitariaty będą udostępnione na Ośrodku „Gwaruś” Suszec.
 5. Dla uczestników biegu na 5000 m przy biurze zawodów będzie znajdował się bezpłatny depozyt.
 6. Każdy uczestnik biegu po dokonanej weryfikacji otrzymuje nr startowy, zezwalający na udział w biegu.
 7. Uczestnicy „Leśnego Biegu Suszeckiego” na 5000 m otrzymają dodatkowo pakiet startowy – (woda, baton energetyczny lub banan)
 8. Bieg odbędzie się w następujących kategoriach:

14:00 - 14:50 - Starty następujących kategorii:

Rocznik - 2010-2011, chłopcy, dziewczęta – 800 m
Rocznik - 2008-2009, chłopcy, dziewczęta – 800 m
Rocznik - 2005-2007, dziewczęta – 800 m
Rocznik - 2005-2007, chłopców – 1600 m

 

15:00 - 16:00 - „LEŚNY BIEG SUSZECKI” start wspólny następujących kategorii:

Rocznik - 2004-1987 Mężczyźni (M1), Kobiety (K1) – 5000 m.

Rocznik - 1986-1971 Mężczyźni (M2), Kobiety (K2)– 5000 m.

Rocznik – 1971 i starsi, Mężczyźni (M3), Kobiety (K3) – 5000 m.

 

15:45 – 15:50 - Kategoria wiekowa- Rocznik - 2012-2014, chłopcy, dziewczęta –350m.

16:00 – 16:10 Kategoria wiekowa- Rocznik – 2015-2020, chłopcy, dziewczęta – 50m.

16:30 Uroczysta dekoracja uczestników biegu.

 

 1. W szczególnych przypadkach Organizator dopuszcza zmiany kolejności startów i tras, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub nieplanowane ilości zawodników w danej kategorii.
 2. Klasyfikacja końcowa będzie przeprowadzona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych.
 3. Decyzję o rozpoczęciu poszczególnych biegów podejmuje sędzia główny.
 4. Klasyfikacja biegu na 5000m. prowadzona będzie według indywidualnych czasów brutto liczonych od momentu strzału startera do przekroczenia linii mety.
 5. Ze względów organizacyjnych, w biegu na 5000 m. ustala się limit czasu na 60 minut.
 6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki. Za brak numeru grozi dyskwalifikacja.
 7. Godz. 16:30 zamknięcie imprezy, dekoracja zwycięzców.
 8. Uczestnicy mogą przebyć dystans biegiem, marszobiegiem.
 9. Bieg będzie rejestrowany za pomocą kamery sportowej, a skrót nagrań może zostać umieszczony w Internecie.
 10. Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z klauzulą RODO i podpisać formularz składają oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w biegu oraz ankieta covid-19. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę na udział w biegu od prawnych opiekunów.
 11. Każdy z uczestników musi posiadać strój sportowy. Uczestnicy w roczniku - 2015-2020 mogą wziąć udział w dowolnym ubraniu.
 12. Każdy z uczestników zostaje zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służbie sędziowskiej, technicznej i porządkowej.
 13. Uczestnik biegu, który skróci bieg zostanie zdyskwalifikowany. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje sędzia główny po ewentualnej konsultacji ze służbą techniczną.
 14. Organizator zapewnia uczestnikom biegu:
  1. medale za udział wręczone zostaną wszystkim uczestnikom, którzy ukończą bieg.
  2. medale dla miejsc I-III poszczególnych kategorii z wyjątkiem rocznika - 2015-2020,
  3. drobne nagrody dla miejsc I-III poszczególnych kategorii z wyjątkiem rocznika – 2015-2020,
  4. nagrody w biegu na 5000 m. Bony Decatlon, I miejsce - 90 zł, II miejsce 70 zł., III miejsce - 50 zł. 
  5. wody mineralne,
  6. dla roczników 2012-2020 - soczki i batoniki.
 15. Organizator zapewnia także: zabezpieczenie medyczne, techniczne i sędziowskie.
 16. Organizator ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania biegu na kwotę do 10 000 zł. Zaleca się uczestnikom dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie.
 17. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w czasie dojazdu na i z biegu oraz po zakończeniu biegu pozostaje w gestii uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.
 18. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych (burza, silne opady deszczu i inne), Organizator może w każdej chwili przerwać imprezę biegową lub odwołać starty poszczególnych kategorii wiekowych.
 19. W sprawach spornych i nie ujętych w niniejszym regulaminie, decydujący głos ma Organizator.

 

 

234784