Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Gminnego Ośrodka Sportu w Suszcu – www.hala-suszec.pl

Wstęp deklaracji
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu, zwany dalej GOS Suszec dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.hala-suszec.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu
Telefon/fax: 32 449 11 14
E-mail: info@hala-suszec.pl
Adres korespondencyjny: ul. Szkolna 130A, 43-267 Suszec

W GOS Suszec przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.


Strona internetowa www.hala-suszec.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- błędna nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych,

- brak transkrypcji dokumentów,

- niewystarczający kontrast (Od 2.51 do 3.15 gdzie zalecany to 4.5:1),

- błędne redagowanie tekstów na stronie,

- słabo widoczny fokus.


Dokłada się starań, aby spełniać warunki dostępności cyfrowej stron internetowych.

Ułatwienia na stronie internetowej
- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: info@hala-suszec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 449 11 14.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo - skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

274064