Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

2019

Treść

Zgodnie z § 34 ust. 9-10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, sprawozdania finansowe – BILANS  GMINNEGO OŚRODKA SPORTU W SUSZCU,  sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec.

>>>> Przejdź do BIP Gminy Suszec <<<<

265598