Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

2020

Treść

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, sprawozdania finansowe – BILANS  jednostki  Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu sporządzony na dzień 2020-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec.

Przedź do BIP Gminy Suszec >>>

265598